[+] wróć

Jakie dokumenty są potrzebne do wyceny nieruchomości ?

 

Każda wycena jest procesem składającym się z czynności zmierzających do określenia wartości nieruchomości. Te czynności to między innymi zbieranie informacji na podstawie dokumentacji. Każda wycena jest rozpatrywana indywidualnie dlatego nie da się określić jednego wspólnego wykazu potrzebnych dokumentów, można natomiast założyć najczęściej wymagane dokumenty, które zaleca się skonsultować z rzeczoznawcą majątkowym, względnie uzupełnić przed przystąpieniem do wyceny:

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana*:
1) jedna z podstaw nabycia (np.: akt notarialny, postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny). Numer księgi wieczystej;
2) wypis i wyrys z ewidencji gruntów;
3) mapa zasadnicza;
4) zaświadczenie o przeznaczeniu terenu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli brak planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego);
5) decyzja o warunkach zabudowy (gdy wydano decyzję);
6) pozwolenie na budowę (gdy wydano decyzję).

2. Nieruchomość gruntowa zabudowana*:
1) jedna z podstaw nabycia (np.: akt notarialny, postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny). Numer księgi wieczystej;
2) wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków;
3) mapa zasadnicza;
4) zaświadczenie o przeznaczeniu terenu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli brak planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego);
5) decyzja pozwolenia na budowę;
6) dziennik budowy;
7) pozwolenie na użytkowanie;
8) dokumentacja techniczna budynku, przeglądy budynku (gdy są wymagane przepisami).

3. Nieruchomość lokalowa *
1) jedna z podstaw nabycia (np.: akt notarialny, postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny). Numer księgi wieczystej;
2) wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków;
3) rzut lokalu,  inwentaryzacja (gdy są w posiadaniu);

4. Nieruchomość komercyjna*
1) jedna z podstaw nabycia (np.: akt notarialny, postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny). Numer księgi wieczystej;
2) wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków;
3) mapa zasadnicza;
4) rzuty kondygnacji, inwentaryzacja (gdy są w posiadaniu);
5) wykaz powierzchni i ich funkcji;
6) wykaz rocznych wydatków operacyjnych (utrzymania nieruchomości).

* Uwaga:
1. Przedstawione dokumenty powinny być aktualne.
2. Nie wyklucza się wymogu posiadania innych dokumentów potrzebnych do określenia stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.
3. W przypadku osób prawnych i spółek z o. o. konieczny jest wpis do ewidencji gospodarczej lub KRS, umowa spółki, uchwała, itp.

Masz problem z dokumentacją potrzebną do wyceny zgłoś go rzeczoznawcy.